Algemene voorwaarden verkoop op afstand

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De klant die in zijn hoedanigheid van consument handelt (dit is iedere natuurlijke persoon die aankopen verricht voor doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit vallen) heeft het recht aan Kine Wink mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van reden binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De kosten voor het terugzenden of inruilen van de goederen zijn voor rekening van de klant. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die worden gepersonaliseerd (zoals op maat gemaakte producten) op verzoek van de klant; goederen die niet volledig zijn; gebruikte, vuile en/of (zichtbaar) beschadigde goederen; goederen die werden gemonteerd tot een afgewerkt eindproduct, waardoor deze als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien of waardoor deze niet meer verder kunnen worden verkocht; goederen waarvan de verzegeling verbroken is en/of snel bederfelijke goederen dan wel goederen met een beperkte houdbaarheid; goederen die om redenen van gezondheidsbescherming/hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen; goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere; en dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst.


ARTIKEL 1. Identificatie van de verkoper/dienstenverstrekker naam: Kine Wink BV (hierna aangeduid als “Kine Wink”)
adres: Termerestraat 2B, 3020 Herent
btw nummer : 0758.914.439 – RPR Leuven
website : www.kinewink.be en/of www.studio-wink.be


ARTIKEL 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop (op afstand), dan wel verstrekte of te verstrekken dienst door Kine Wink. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen enerzijds Kine Wink en de klant anderzijds. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Alle bepalingen en algemene voorwaarden die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden en/of voorkomen op de documenten uitgaande van de klant zijn nietig en worden als onbestaande beschouwd. Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel. Kine Wink mag als zijn klant beschouwen: elke natuurlijke en/of rechtspersoon die hem een opdracht geeft, bestelling plaatst, les/sessie of activiteit reserveert/boekt, ongeacht de wijze waarop deze werd gegeven dan wel geplaatst. Het plaatsen van een bestelling of reserveren van een les/sessie en/of activiteit (zowel schriftelijk, mondeling, elektronisch als telefonisch) geldt als uitdrukkelijke aanvaarding, zonder enige beperking noch voorbehoud, van deze algemene voorwaarden. Door deze handeling erkent de klant onderhavige algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en aanvaardt hij de uitsluitende toepasselijkheid en voorrang hiervan.


ARTIKEL 3. Bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of personeelslid van Kine Wink zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die Kine Wink hiertoe kan verbinden.


ARTIKEL 4. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie-, stockage- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de goederen resp. diensten zoals deze woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn louter indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de vermelde prijzen.


ARTIKEL 5. Onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verbintenis. Zij geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de goederen, ruimtes en therapeuten. Incidenteel kan het gebeuren dat een (groeps-)les, sessie of activiteit wordt geannuleerd. Kine Wink behoudt zich het recht voor om een (groeps-)les, sessie of activiteit te verplaatsen, het lessenschema/rooster en de frequentie ervan te wijzigen, op te schorten dan wel definitief te annuleren o.a. bij gebrek aan (voldoende) inschrijvingen.


ARTIKEL 6. Kine Wink behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar tarieven en prijzen (met inbegrip van de kortingen) aan te passen. Een offerte en/of aanbieding is slechts geldig voor een welbepaalde termijn en geldt dus niet voor volgende bestellingen. Alle offertes en/of aanbiedingen gelden voor een termijn van zeven (7) kalenderdagen, tenzij anders vermeld wordt. Na deze termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan. Onze offertes en/of aanbiedingen kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan gewijzigde omstandigheden, nieuwe/bijkomende informatie, wijzigingen van lonen, lasten, taksen, heffingen, materiaalkosten of een andere prijsbepalende factor.


ARTIKEL 7. Behoudens andersluidende overeenkomst blijven alle intellectuele, auteursrechtelijke en industriële vermogens- en eigendomsrechten voortvloeiende uit o.m. ontwerpen, presentaties, werkwijzen, foto’s, illustraties en in het algemeen alle dragers, ongeacht hun vorm, waaruit onze intellectuele dienstprestaties blijken of zijn vervat, alsmede alle reproducties hiervan, eigendom van Kine Wink. Voorgaande opsomming is niet limitatief. Zij mogen niet worden meegedeeld aan derden en dienen ons op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden. De klant erkent dat hij hierop, evenals op de hiermee samenhangende kowhow en methoden, geen enkel recht kan uitoefenen en dat Kine Wink heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.


ARTIKEL 8. Ondanks het feit dat de website, catalogus en de webshop van www.studio-wink.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Hetzelfde is van toepassing m.b.t. het aanbod van de lessen/sessies en aangeboden activiteiten. O.m. de inhoud hiervan, het type, het lesrooster, de frequentie en lesgever kan regelmatig worden aangepast. Kine Wink is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kine Wink is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle foto’s en afbeeldingen zijn louter indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Kleuren en afmetingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Indien de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om voorafgaandelijk aan de bestelling contact op te nemen met Kine Wink. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kine Wink. Kine Wink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een goed. Indien bepaalde goederen of onderdelen ervan, om redenen onafhankelijk van Kine Wink, niet voorradig zijn, kan Kine Wink deze ontbrekende goederen of onderdelen naar eigen keuze en inzicht vervangen door een functioneel equivalent. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Kine Wink behoudt zich het recht voor (i) om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen, en (ii) op ieder ogenblik bestellingen te weigeren, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Dit kan bijvoorbeeld in geval van ernstige tekortkomingen van de klant, te hoge transportkosten, niet uitgevoerde of geweigerde betalingen, stock-breuk of overmacht. Voorgaande opsomming is niet limitatief.


ARTIKEL 9. De klant kan zijn bestelling betalen: a) contant bij afhaling. Op goederen die via de webshop worden gereserveerd, en contact worden betaald bij afhaling, is het herroepingsrecht uit artikel 16 niet van toepassing. b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer (vooruitbtaling) c) Contant bij levering (enkel geldig indien Kine Wink de materialen zelf uitlevert). Niet van toepassing voor koerierdiensten. d) Online betaalmogelijkheden: Visa, MasterCard, Maestro, Mister Cash


ARTIKEL 10. Artikelen besteld via de webshop worden enkel geleverd in België. Levering vindt plaats, naar keuze van Kine Wink, via de eigen chauffeur of via een externe koerierdienst. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Kine Wink niet. Vertraging in de levering alsook overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien (i) de klant nalaat de nodige inlichtingen, gegevens en/of goedkeuringen over te maken, (ii) in geval van belemmeringen buiten de verantwoordelijkheid van Kine Wink, en (iii) indien de klant de betalingscondities niet naleeft.


ARTIKEL 11. Alle (groeps-)lessen, sessies en/of activiteiten die in serie of reeks(en) worden aangeboden, hebben hun eigen tarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op onze website. Bij inschrijving kan inschrijvingsgeld in rekening worden gebracht. Dit inschrijvingsgeld kan variëren per serie of type van (groeps-)les, sessie en/of activiteit. Indien de serie en/of reeks ten einde loopt en de klant opnieuw wenst deel te nemen, is de klant opnieuw inschrijvingsgeld verschuldigd. Inschrijvingsgelden zijn verschuldigd en opeisbaar vanaf het ogenblik van inschrijving. Inschrijving voor groeps-)lessen, sessies en/of activiteiten geeft ook recht op vrije toegang tot de oefenruimte van de studio tijdens de kantooruren.


ARTIKEL 12. Bij annulering van een inschrijving of bestelling door de klant, is een schadevergoeding verschuldigd van 15% op de totaalprijs, met een minimum van € 20, na aftrek van eventuele reeds betaalde voorschotten, of een evenredig deel van deze prijs in geval van gedeeltelijke annulering, telkens te vermeerderen met reeds gemaakte kosten en onverminderd het recht van Kine Wink op vergoeding van hogere bewezen schade. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt Kine Wink zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien (15) dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De klant is in dit geval eveneens een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig het principe uiteengezet in dit artikel.


ARTIKEL 13. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst tot eigendomsvoorbehoud . De geleverde goederen – zelfs indien deze onroerend werden door incorporatie en ongeacht of deze werden vermengd, vervangen, verwerkt of bewerkt tot een nieuw goed – blijven eigendom van Kine Wink tot aan de volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Aan de klant komt vóór het tijdstip van integrale betaling geen enkele zakenrechtelijke aanspraak toe. Het risico gaat echter steeds over op de klant van bij de contractsluiting. Elke verzending of vervoer, welke ook de wijze van transport is, gebeurt steeds op risico en verantwoordelijkheid van de klant. De klant dient zich desgevallend voor schadegevallen te verzekeren. Ongeacht de juridische aard van de overeenkomst kan terugvorderingsrecht worden uitgeoefend in geval van insolventie, faillissement, (kennelijk) onvermogen of dreigende insolventie waaronder (herhaalde) wanbetaling, desgevallend op de schuldvorderingen die uit het goed voortspruiten of in de plaats komen. Eventuele betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst tot eigendomsvoorbehoud. Kine Wink heeft het recht dit eigendomsvoorbehoud, zonder de voorafgaande toestemming van de klant, te laten registreren in het Pandregister.


ARTIKEL 14. De klant verbindt zich ertoe om onmiddellijk bij de ophaling en/of levering van de goederen een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft o.m. betrekking op: hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering/uitvoering, zichtbare gebreken, etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 24 uur na ophaling en/of levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan Kine Wink over te maken. Overige klachten betreffende de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen moeten schriftelijk en aangetekend bij Kine Wink toekomen binnen de acht (8) kalenderdagen na uitvoering of levering. Daarna worden deze geacht conform en aanvaard te zijn. De ingebruikname, met of zonder voorbehoud, maakt eveneens een definitieve aanvaarding en goedkeuring ervan uit, zelfs indien zij voor de afloop van de hierboven gestelde termijn van acht (8) kalenderdagen plaats zou vinden. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht om zijn betalingsverplichting op te schorten, ongeacht welke reden.


ARTIKEL 15. De aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht van Kine Wink voor om het even welk gebrek of tekortkoming is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheidsgronden en termijnen die dwingend door de wet worden opgelegd én tot het bedrag van de betrokken factuur.

De wettelijke garantieplicht van Kine Wink geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op deze garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Kine Wink zo snel mogelijk inlichten. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op toonzaal en-/of demogoederen, noch op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik in strijd met doel waarvoor het goed ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, slecht of een gebrek aan onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Kine Wink is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden) en gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad/goed van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval verbindt de klant er zich toe aan Kine Wink alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een tijdige vordering van Kine Wink mogelijk te maken ten laste van eventueel verantwoordelijke partijen. In geval van niet naleving van deze laatste bepaling is Kine Wink bevrijd van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Kine Wink is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 25.02.1991.


ARTIKEL 16. In geval van een verkoop of afstand heeft de klant die in zijn hoedanigheid van consument (dit is iedere natuurlijke persoon die aankopen verricht voor doeleinden die buiten zijn beroepsactiviteit vallen) het recht om binnen een termijn van veertien (14) werkdagen (inclusief zaterdag) – te rekenen vanaf de datum waarop de klant het goed fysiek in bezit krijgt – de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Kine Wink via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier op onze website. De klant moet de geleverde goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) werkdagen (inclusief zaterdag) na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kine Wink heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kine Wink.

Gedurende voormelde termijn van veertien (14) werkdagen zal de klant uiterst zorgvuldig omgaan met de geleverde goederen en de verpakking en deze louter hanteren en inspecteren zoals dat in een fysieke winkel zou kunnen. De klant zal het goed slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken ervan vast te stellen. Indien het teruggestuurde goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kine Wink zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel goederen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Kine Wink alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (dit zijn de leveringskosten die eventueel verschuldigd zijn door de klant voor levering aan de klant), aan de klant terugbetalen, met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, binnen maximum veertien (14) werkdagen (inclusief zaterdag) nadat Kine Wink alle goederen heeft terugontvangen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die worden gepersonaliseerd (zoals op maat gemaakte producten) op verzoek van de consument; goederen die niet volledig zijn; toonzaal- en/of demogoederen; gebruikte, vuile en/of (zichtbaar) beschadigde goederen; goederen die werden gemonteerd tot een afgewerkt eindproduct, waardoor deze als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien of waardoor deze niet meer verder kunnen worden verkocht; goederen waarvan de verzegeling verbroken is en/of snel bederfelijke goederen dan wel goederen met een beperkte houdbaarheid; goederen die om redenen van gezondheidsbescherming/hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen; goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere; en dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst.


ARTIKEL 17. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand telt. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling. In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40,00), onverminderd het recht van Kine Wink om vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings- en gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding. Het voorleggen door Kine Wink van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.


ARTIKEL 18. Ingeval de klant in gebreke blijft onderhavige overeenkomst of elke andere met Kine Wink afgesloten overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is Kine Wink gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van Kine Wink. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.


ARTIKEL 19. Kine Wink behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van insolventie, faillissement, (kennelijk) onvermogen of (herhaalde) wanbetaling alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand (waaronder invereffeningstelling, ontbinding) van de klant.


ARTIKEL 20. Wanneer Kine Wink ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt Kine Wink zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De eventuele overhandiging van een wisselbrief door de klant en de aanvaarding daarvan door Kine Wink impliceert niet dat tot schuldvernieuwing werd overgegaan. Kine Wink is gerechtigd om te allen tijde over te gaan tot schuldvergelijking, zowel opzichtens actueel bestaande als toekomstige schulden. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering.


ARTIKEL 21. Alle omstandigheden die bij het opmaken van de offerte/overeenkomst dan wel het uitvoeren van de overeenkomst resp. diensten redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij leveranciers, ziekten, epidemie en pandemie, personeelstekort, tekort aan materialen en grondstoffen, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, het in gebreke blijven van de klant om Kine Wink de nodige inlichtingen, toegang en/of voorzieningen te verschaffen nodig voor de uitvoering), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven Kine Wink het recht de herziening, schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat hij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.


ARTIKEL 22. Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (‘Global Data Protection Regulation’). Kine Wink maakt gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen en bewaart de toevertrouwde persoonsgegevens gedurende een periode van tien (10) jaar na het einde van de contractuele relatie, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen. De klant erkent en stemt er expliciet mee in dat Kine Wink de verstrekte persoonsgegevens mag verwerken en doorgeven aan verbonden ondernemingen en subverwerkers (waaronder externe medewerkers en softwareproviders). De volledige privacyverklaring is raadpleegbaar op volgende website www.studio-wink.be en www.kinewink.be. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met gegevensverwerking door Kine Wink, zijn privacybeleid en de uitoefening van het recht op inzage/op rechtzetting of verbetering e.d.m. kan de klant steeds terecht op het volgende e-mailadres: kinewink@gmail.com


ARTIKEL 23. Tijdens een bezoek aan www.studio-wink.be en/of www.kinewink.be kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 24. Kine Wink behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken te zijn, zal dit beperkt blijven tot de betrokken bepaling en zonder invloed zijn op de overige bepalingen.


ARTIKEL 25. Elke met Kine Wink afgesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan over de geldigheid, de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van onderhavige overeenkomst, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement Leuven.